top of page

מסמכים הנדרשים

תעודת זהות •

דו"ח סוציאלי מעודכן •

דו"ח רפואי •

בדיקות הנדררשות

צילום חזה •

א.ק.ג •

ספירת דם •

V.D.R.L •

.H.I.V •

קריטריונים לקבלה

מעל גיל 18 •

מכורה לחומרים •

 פסיכואקטיביים •

בעלת מוטיבציה מינימאלית •

ביצוע הבדיקות הנדרשות •

רישיון

למוסד רישיון משרד הבריאות "רשיון מוסד רפואי לטיפול במשתמשים בסמים"

.מס' 15/6/30

תאור מסגרת

• מסגרת פועלת למטרות אבחון, גמילה פיזית, טיפול רפואי ופסיכו-סוציאלי והפנייה להמשך טיפול.

• בתקופת השהות נגמלת מקבלת תמיכה וטיפול מקצועי פרטני וקבוצתי.

• צוות מורכב מנשים ומלווה את המטופלות 24 שעות ביממה.

bottom of page